Aħbarijiet

Workshop Internazzjonali ta’ Justice and Peace Europe 2020

Il-Konferenza tal-Kummissjonijiet tal-Ġustizzja u Paċi Ewropej (Justice & Peace Europe) organizzat il-Workshop Internazzjonali u l-Assemblea Ġenerali annwali tagħha bejn l-10 u t-12 ta’ Ottubru b’mod online. Ħamsin parteċipant minn aktar minn għoxrin pajjiż u minn kummissjonijiet differenti kienu involuti. Il-Kummissjoni Maltija kienet irrappreżentata minn Daniel Darmanin li huwa wkoll membru fil-kumitat eżekuttiv ta’ JP Europe. Fr. Carlo Calleja ħa sehem ukoll fil-workshop internazzjonali. It-tema tal-Workshop Internazzjonali ta’ din is-sena kienet ir-Reliġjon u s-Soċjetà fi żminijiet ta’ Covid-19… Kompli aqra »

Napprezzaw l-anzjani tagħna

Minkejja s-sentiment komuni li jqis ix-xjuħija bħala barka, l-imwiet riċenti relatati mal-pandemija tal-Covid-19 qajmet fervur sħiħ dwar l-anzjani tagħna u l-irwol tagħhom fis-soċjetà tal-lum. Sfortunatament, aħna u nisimgħu dwar din il-pandemija qerrieda, li kulma jmur qed taħsad aktar ħajjiet ta’ anzjani, qed naraw bosta kummenti fuq il-midja soċjali li juru nuqqas kbir ta’ empatija u li bħal donnu jitfgħu l-ħtija fuq iċ-ċiklu naturali tal-ħajja. Jista’ jkun li l-għeruq ta’ din il-problema jinsabu fis-soċjetà kapitalista tal-lum, orjentata lejn il-profitt, li tħares lejn l-anzjani bħala xkiel fil-mixja lejn it-tkabbir tal-ekonomija? … Kompli aqra »

Tiġdid tal-Kummissjoni

Ftit tal-jiem ilu, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ħareġ digriet biex iġedded il-mandat tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi. 

Il-Perit Daniel Darmanin reġa’ ġie maħtur bħala president tal-kummissjoni biex b’hekk se jkompli jaqdi dan l-irwol li kien qiegħed jokkupa tul dawn l-aħħar tliet snin. Il-membri – Walance Buttigieg Scicluna, Katrine Camilleri, u John Paul Cauchi reġgħu ġew appuntati bħala membri tal-kummissjoni, waqt li magħhom se jingħaqdu tliet membri ġodda… Kompli aqra »

Peace and Justice for Belarus

Statement of the Executive Committee of Justice & Peace Europe on the current situation in Belarus.

Following the Presidential election in Belarus held on 9 August 2020, thousands of protesters took to the streets to reject the election results as manipulated, leading to violent clashes with the country’s security forces. According to reports, the disproportionate violence deployed by Belarusian authorities has cost at least two lives and caused hundreds of injuries… Kompli aqra »

Il-Messaġġ Profetiku tal-Laudato Si’

Smajnieha tintqal kemm-il darba li l-enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si’, fuq il-ħarsien tad-dar komuni tagħna, iwassal messaġġ profetiku. Dan ifisser li jwassal messaġġ li jqanqal diskussjoni, jisfida mod ta’ ħsieb u jwassal lil individwu u lis-soċjetà in ġenerali biex jagħrblu l-kuxjenza tagħhom.

Waħda mill-punti kontroversjali li qajmet l-enċiklika hi fuq it-tkabbir tal-popolazzjoni, li l-Papa jindirizza f’paragrafu 50. Il-Papa l-ewwel jikkritika t-tendenza fis-soċjetà li meta affaċċjati bis-sitwazzjoni ta’ faqar, minflok ma din tkun indirizzata billi “jaħsbu f’dinja differenti,” l-unika proposta li tkun offruta hi ta’ tnaqqis fir-rata tat-twelid… Kompli aqra »

Fidi li twassal għal azzjoni

F’dan il-weekend niċċelebraw is-Solennità tal-Ġisem u d-Demm Imqaddes ta’ Ġesù, u din is-sena nagħmlu dan b’ferħ akbar għax wara żmien twil nistgħu nerġgħu niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien. Iżda l-Ewkaristija mhijiex biss li tmur il-quddies u titqarben, it-tqarbina trid tissarraf f’impenn lejn l-oħrajn. Biex fi kliem Kristu, nitimgħu lil min hu bil-ġuħ, nisqu lil min hu bil-għatx, u aktar. Kif iħobb iffakkarna tajjeb il-Papa Franġisku dan huwa l-bażi li fuqha se jseħħ il-ġuddizzju (ara Mt 25:31-46)… Kompli aqra »

30 Sena mil-Laqgħa tal-Papa Ġwanni Pawlu II mal-Ħaddiema Maltin.

Tletin sena għaddew minn meta l-Gżejjer Maltin kienu mberkin bil-mawra pastorali tal-Qaddis Ġwanni Pawlu II, żjara li għadna niftakkru b’għożża kbira sal-ġurnata tal-lum.  Matul din iż-żjara il-Papa kellu diversi laqgħat fejn matulhom ta numru ta’ diskorsi.  Fosthom nsibu l-laqgħa li kellu mal-ħaddiema fil-Kottonera.

Il-Papa Ġwanni Pawlu II tkellem fuq dak li hu rrefera għalih bħala “L-Evanġelu tax-xogħol”, fejn ix-xogħol onest, magħmul kif għandu jkun, għandu dinjità fih innifsu u jagħti dinjità lil dawk li jagħmluh.   … Kompli aqra »

Il-ġimgħa Laudato Si’

X’inhi il-ġimgħa Laudato si? u x’hemm speċjali dwar din il-ġimgħa?

Il-ġimgħa Laudato Si’ tiċċelebra l-ħames anniversarju tal-enċiklika tal-Papa Franġisku fuq il-ħarsien tad-dar komuni tagħna. It-tema għal din l-okkażjoni hi “kollox hu konness”, fejn bejn is-16 u l-24 ta’ Mejju 2020, numru ta’ attiviatjiet huma ppjanati mad-dinja kollha fuq stedina tal-Papa Franġisku lil-Kattoliċi sabiex jirriflettu u jieħdu azzjoni matul din il-ġimgħa speċjali.

Qed ngħixu mumenti ta’ tibdil storiku, u kullimkien in-nies qed tokrob għal-tama ġdida.  Il-fidi tagħna hija meħtieġa biex iddawwal it-triq, u Laudato Si’ tista’ sservi biex tifħilna għajnejna, u tgħallimna kif naffaċċjaw dawn iċ-ċirkostanzi biex inkunu nistgħu nibnu dinja aħjar flimkien.  Il-Papa Franġisku qed jistedinna biex maqgħudin fis-solidarjeta’, ndawwlin mit-tagħlim ċar u sabiħ ta’ din l-enċiklika nibnu futur aktar sostenibbli… Kompli aqra »

Jum il-Ħaddiem 2020

Iċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum il-Ħaddiem ta’ din is-sena qed isseħħ f’kuntest uniku. Huwa kuntest fejn aktar min qatt qabel, il-kwistjoni tax-xogħol hi tassew relevanti.  F’dawn l-aħħar ġimgħat, l-esperjenza tax-xogħol ta’ ħafna minna nqalbet ta’ taħt fuq. Uħud qed jaħdmu mid-dar, oħrajn ma jistgħux jagħmlu xogħolhom, filwaqt li hemm ukoll min spiċċa bla xogħol.  Imbagħad hemm dawk li s-soċjeta’ sserraħ fuq xogħolhom u li ma’ nistgħux ngħaddu mingħajr l-kontrubizzjoni tagħhom… Kompli aqra »

Hu rebaħ fuq il-mewt, Qam!

Bħala awguri tal-Għid nixtiequ niftakru fil-kliem tal-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni Appostolika Evangelii Gaudium:

Il-qawmien ta’ Kristu mhux ħaġa tal-imgħoddi; fih hemm qawwa ta’ ħajja li daħlet u xterdet mad-dinja.  Fejn donnu kollox mejjet, jerġgħu jispuntaw minn kullimkien ir-rimjiet tal-qawmien.  Hi qawwa li m’hemmx bħalha.  Hu minnu li spiss jidher qisu Alla ma jeżistix: naraw madwarna inġustizzji, ħażen, indifferenzi u kefrija li ma jonqsux.  Imma dasqhekk ieħor hu ċert li qalb din id-dalma dejjem tibda tixtered xi ħaġa ġdida, li llum jew għada se tagħmel il-frott.  F’għalqa kollha xewk terġa’ titfaċċa l-ħajja, stinata u qatt mirbuħa.  Sa jkun hemm bosta ħwejjeġ koroh, imma t-tajjeb dejjem jerġa’ lura biex iwarrad u jixtered.  Kuljum fid-dinja tagħna qed jinbet mill-ġdid il-ġmiel, li jixref mill-ġdid minn qalb it-taqlib tal-istorja.  Il-valuri dejjem jidhru mill-ġdid f’għamliet ġodda, u fil-fatt il-bniedem bosta drabi jitwieled mill-ġdid minn qagħdiet li jidhru li ma jistgħux jitreġġgħu lura.  Din hi l-qawwa tal-qawmien u kull evanġelizzatur hu għodda ta’ din il-qawwa… Kompli aqra »