Il-Kummissjoni

Il-Kummisjoni Ġustizzja u Paċi twaqqfet mill-Arċidjoċesi ta’ Malta fl-1986 mill-isqof ta’ dak iż-żmien Mons. Ġużeppi Mercieca. Is-Sur Abel Giglio nħatar bħala l-ewwel president tal-kummissjoni. Presidenti oħrajn li segwewh jinkludu s-Sur Godfrey Leone Ganado kif ukoll is-Sur Roderick Agius. Mal-medda tas-snin, il-kummissjoni kienet onorata bil-parteċipazjoni u ħidma ta’ diversi membri, bl-għanijiet ewlenin u prinċipali jibqgħu l-istess, jiġifieri li jassistu l-Knisja lokali fl-evanġelizzazzjoni filwaqt li jiġi assigurat li d-dinjità umana, il-paċi, il-ġustizzja u s-solidarjetà jiġu mħarsa fi ħdan is-soċjetà dinamika tal-lum.

Wara waqfa fl-operat tagħha, il-kummissjoni reġgħet ġiet iffurmata fl-2017 mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fejn il-Perit Daniel Darmanin ġie appuntat bħala l-president, flimkien man-nominazzjoni ta’ numru ta’ membri ġodda.  Il-kummissjoni preżenti taħdem fuq ix-xogħol li twettaq mill-kummissjoni fis-snin li għaddew, filwaqt li twieġeb għas-sejħiet u l-ħtiġijiet kurrenti.

Matul is-snin il-kummissjoni ppubblikat diversi kotba, artikli u position papers. Organizzat ukoll seminars u avvenimenti, filwaqt li ta’ spiss tipparteċipa f’diversi fora u laqgħat. Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi hi wkoll membru attiv fi ħdan il-Justice and Peace Europe.


Viżjoni

Il-ħolqien ta’ soċjetà li tirrispetta d-dinjità umana u d-drittijiet tal-bniedem ta’ kulħadd – speċjalment ta’ dawk l-aktar vulnerabbli, u li tinkuraġġixxi bidla minn kultura tal-iskart għal kultura tal-laqgħa biex b’hekk nagħrfu lil xulxin bħala aħwa.

Missjoni

Il-missjoni tal-Kummissjoni hija dik li “żżomm l-għajnejn tal-Knisja miftuħa, il-qalb tagħha sensittiva u idha mħejjija għall-ħidma tal-karità li hija msejħa twettaq fid-dinja”. (Pawlu VI, Diskors lill-Kunsill Pontifiċju għall-Ġustizzja u Paċi, 1967).

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi f’Malta twettaq din il-Missjoni billi tippromwovi l-iżvilupp integrali tal-persuna fid-dawl tal-Vanġelu u f’konformità mad-Duttrina Soċjali tal-Knisja. Hija tiffoka fuq kwistjonijiet ta’ ġustizzja u paċi abbażi tat-twemmin li l-ġid personali u komunitarju jista’ jinkiseb biss fil-kuntest ta’ relazzjonijiet ġusti u paċifiċi li jirrispettaw il-limiti tad-dar komuni tagħna.

Għal dan il-għan, aħna:

Stil

 • Nikkollaboraw mal-persuni kollha ta’ rieda tajba biex noħolmu b’mod kreattiv u naħdmu lejn soċjetà aktar ġusta, paċifika u inklużiva.
 • Inħaddnu dik it-tip ta’ tama radikali li tpoġġina f’post bla tama fejn nistgħu, b’kuraġġ, nagħtu xhieda b’ħajjitna tal-forza trasformattiva tal-Evanġelju.

Kuxjenza kritika

 • Nagħmlu sejħagħall-konverżjoni personali u komunitarja li hija meħtieġa biex jissewwew ir-relazzjonijiet miksura tagħna ma’ Alla, ma’ xulxin u mal-ħolqien, fi vjaġġ ta’ rikonċiljazzjoni u ta’ kisba lura tal-fiduċja.

It-tamiet tagħna għas-soċjetà

Għanijiet għas-snin 2022-2024

Politika karatterizzata minn djalogu b’rispett reċiproku, verità u ġustizzja

 • Nisfidaw is-sistema u l-proċessi politiċi attwali billi nanalizzaw ix-xenarju attwali u nipproponu sistemi alternattivi bbażati fuq mudelli eżistenti u fuq il-prinċipji tat-Tagħlim Soċjali tal-Knisja.
 • Nirreaġixxu għal dawk l-aħbarijiet ewlenin li jikxfu n-nuqqasijiet jew il-prattiki tajbin tas-sistema tagħna.
 • Nidentifikaw mexxejja/nies li jieħdu d-deċiżjonijiet, li magħhom nistgħu nibnu relazzjoni u nidħlu fi djalogu.
 • Nipprovdu formazzjoni għal impenn ċiviku/politiku b’attenzjoni partikolari fuq il-ġenerazzjonijiet ż-żgħar.

Ekonomija aktar sostenibbli u soċjalment ġusta

 • Fid-dawl tar-rapport “Beyond GDP”, neżaminaw is-setturi li jiġġeneraw it-tkabbir ekonomiku f’Malta.
 • Nikkontribwixxu lejn l-iżvilupp ta’ standard ta’ ġid li bih jistgħu jiġu mkejla/evalwati politiċi ġodda.
 • Abbażi tal-indikazzjonijiet li ħarġu minn Laudato Si u Fratelli Tutti, noħolqu għarfien akbar dwar il-fruntieri ambjentali u soċjali li jeħtieġ nagħrfu u nirrispettaw.

Kultura tal-laqgħa minflok kultura tal-iskart u tal-indifferenza

 • Nidentifikaw it-tensjonijiet fil-komunità li joħolqu d-distanzi bejnietna
 • Biex negħlbu l-kultura ta’ antagoniżmu, polarizzazzjoni u superfiċjalità, nippromwovu attitudni ta’ kollaborazzjoni fil-politika billi noħolqu spazji sikuri għad-djalogu u dibattitu intelliġenti.
 • Nisfidaw sistema abbużiva li tonqos milli tirrikonoxxi d-dinjità umana u l-limiti ambjentali, fil-kuntest ta’ sistema mmexxija mill-profitt li fiha ħadd mhu indispensabbli u kulħadd jista’ jintrema.

Il-ħidma tagħna 

Udjenzi

Il-Knisja:

 • Minħabba li l-iskop ewlieni tat-Tagħlim Soċjali tal-Knisja huwa li napplikaw prinċipji Nsara li għandhom l-għeruq tagħhom fl-Iskrittura għall-kwistjonijiet soċjali urġenti, aħna nfittxu li nagħtu pariri lill-mexxejja tal-Knisja f’Malta dwar kwistjonijiet relatati mal-ġustizzja soċjali, filwaqt li noffru lill-Insara kollha, kumpass morali li jmexxihom biex jinkorporaw aktar l-ġustizzja u l-paċi ta’ Alla fid-dinja mkissra tagħna.

Persuni inkarigati mit-tfassil tal-politika:

 • Ispirati mill-imħabba speċjali ta’ Alla għall-emarġinati, infittxu li nippromwovu t-tamiet tagħna għas-soċjetà billi ninfluwenzaw lil dawk li jfasslu l-politika u nidħlu fi djalogu siewi u infurmat ma’ dawk kollha li kontinwament isawru s-soċjetà bid-deċiżjonijiet politiċi u ekonomiċi tagħhom.

Il-bnedmin kollha ta’ rieda tajba:

 • Filwaqt li jiffurmaw parti essenzjali mill-fidi u l-prattika Kattolika, il-prinċipji tat-Tagħlim Soċjali Kattoliku huma indirizzati lill-“bnedmin kollha ta’ rieda tajba” u għalhekk, infittxu li nrawmu kultura ta’ djalogu karatterizzat mir-rispett u ta’ kollaborazzjoni ma’ dawk l-aġenti kollha tal-bidla, li mhux biss jirreżistu strutturi u politiki inġusti, iżda jimpenjaw ruħhom b’mod attiv biex jittrasformawhom.    

Membri tal-Kummissjoni

Daniel Darmanin

PRESIDENT

Daniel gradwa bl-unuri mill-Università ta’ Malta fl-2007 fl-arkitettura u ħadem ma’ Architecture Project u d-Dipartiment tal-Kuntratti, qabel ma fetaħ l-uffiċċju tiegħu.  Dejjem kellu għal qalbu l-ġustizzja soċjali u l-iżvilupp sostenibbli, u kompla b’suċċess l-istudji tiegħu permezz ta’ Masters fil-Ġustizzja Soċjali u l-Iżvilupp tal-Komunità mill-Universita ta’ Loyola, Chicago.

Min età żgħira, Daniel kien involut fis-settur tal-volontarjat u serva diversi rwoli fil-komunità, kemm fil-parroċċa u anke fid-djoċesi.  F’Settembru tal-2017, inħatar mill-Arċisqof Charles J. Scicluna bħala l-president tal-Kummissjoni Ġustizja u Paċi. Fl-2018 ġie elett bħala membru fil-kunsill eżekuttiv tal-Konferenza tal-Kummisjonijiet Ewropej għall-Ġustizja u Paċi.

Walance Buttigieg Scicluna

MEMBRU

Walance hu parti kemm mill-komunità tal-lajci fi ħdan is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl (MSSP) ta’ Birkirkara kif ukoll fiċ-Cenacolo Community tal-Youth Fellowship. Għal dawn l-aħħar 15-il sena fforma parti mit-tim missjunarju Living Waters fi ħdan il-Youth Fellowship, fejn iwettqu xogħol ta’ evanġelizzazjoni u żvilupp fl-Etjopja. Walance huwa wkoll membru tal-Fondazzjoni Centesimus Annus pro Pontifice, fejn kien involut fl-iżvilupp ta’ kors dwar l-etika fin-negozju.

Fil-preżent imexxi is-sezzjoni tat-Teżor fi ħdan il-bank MeDirect, kemm f’Malta kif ukoll fil-Belġju. Wettaq ukoll diversi studji relatati mal-impatt tal-investiment, bil-għan li jkun hemm rikonċiljazjoni b’bażi Nisranija bejn id-dinja ekonomika u finanzjarja ma’ dik soċjali.

Katrine Camilleri

MEMBRU

Katrine gradwat bħala avukat mill-Università ta’ Malta u hija d-Direttur tas-Servizz tal-Ġiżwiti għar-Reffuġjati (JRS) f’Malta. Katrine hija wkoll waħda mit-tliet rebbieħa tal-premju tad-Dinjità Umana ta’ Ronald Berger. Ingħatat dan l-unur għax-xogħol impekkabbli u l-inizjattivi ġusti tagħha fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dinjità umana, filwaqt li jinkoraġixxu l-paċi u rispett reċiproku fejn nies ta’ twemmin u oriġini differenti jistgħu jgħixu flimkien.

Maria Cardona

MEMBRU

Maria Cardona gradwat fix-xjenzi naturali mill-Università ta’ Malta fl-2009 u riċentament gradwat b’dottorat fil-Kimika mill-Università ta’ Padova l-Italja.  Presentament hija parti minn tim ta’ Senior Research Officers inkarigati mir-riċerka ġewwa l-MCAST. Maria dejjem kellha għal qalbha ix-xogħol fil-komunità u ilha involuta f’attivitajiet volontarji kemm Malta u barra minn Malta u f’attivitajiet pastorali fuq livell parrokkjali għal diversi snin.   Maria għandha interess f’suġġetti relatati ma’ l-impatt ta’ l-iżviluppi xjentifiċi u teknologiċi fuq is-soċjetà.    

John Paul Cauchi

MEMBRU

John hu minn Wied il-Għajn iżda bħalissa jinsab fi Brisbane, l-Awstralja, fejn qed jistudja għad-dottorat fuq it-tibdil fil-klima, u s-sigurtà tal-ikel u s-saħħa.  Hu speċjalizza fil-qasam tas-saħħa ambjentali filwaqt li għandu sfond mediku u għandu għal qalbu l-ambjent. Bejn ix-xogħol u l-attiviżmu, tiegħu, John jippromwovi b’mod attiv liż-żvilupp sostenibbli, kif ukoll il-bilanċ bejn il-bniedem u d-dinja.

This image has an empty alt attribute; its file name is 13434707_10153743233688741_4961021383056333990_n.jpg

Daniela Debono

MEMBRU

Daniela hija Senior Lecturer fl-Unibersita’ ta’ Malta. Hija kienet lecturer ukoll u għamlet riċerka fl-Universita’ ta’ Malmo, fl-Isvezja, fil-European University Institute, ġewwa Firenza/Italja u fl-Universita’ ta’ Sussex, fir-Renju Unit – fejn iffukat fuq temi bħad-detenzjoni u d-deportazzjoni ta’ l-immigranti, tfittix u salvataġġ fil-Mediterran u l-immaniġjar taċ-ċentri ta’ l-ażil fi Sqqallija, Lampedusa u Malta. Fuq livell lokali kienet għamlet ħidma ta’ volontarjat mal-JRS, Caritas, Kopin u ż-Żgħażagħ Ħaddiema Nsara.  

Giulia Privitelli

MEMBRU

Giulia għandna Masters kemm fl-istorja ta’ l-Arti (University of Malta, 2015) kif ukoll fit-Teoloġija u l-Arti (University of St Andrews, Scotland, 2021), b’riċerka fid-dimensjoni eskatoloġika ta’ l-ispazji urbani minsija u abbandunati. Fil-preżent, hija Editur Assoċjat mal-Fondazzjoni Patrimonju Malti u għamlet xi żmien bħala Kuratur tal-Victor Pasmore Gallery, Valletta. Dawn l-aħħar tliet snin, ikkoordinat il-kors fuq Fidi u Arti organizzat mill-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali 2019–2022) u hija ukoll ‘visiting lecturer’ fid-Dipartiment ta’ l-Arti Diġitali fl-Universita’ ta’ Malta. Giulia hija gwida turistika freelance u kittieba ta’ artikli marbutin mal-kultura f’diversi gazzetti, rivisti, blogs u katalgi marbutin ma’ wirjiet.  

This image has an empty alt attribute; its file name is frmarkcachiasj.jpg

Mark Cachia

UFFIĊJAL EŻEKUTTIV

Mark studja l-Filosofija f’Padova u t-Teoloġija f’Pariġi u Madrid fejn speċjalizza fit- Teoloġija Morali. Huwa ħadem għal diversi snin mal-JRS f’Malta u kien involut f’diversi ħidmiet soċjali kemm f’Malta kif ukoll barra minn Malta. Huwa ingħaqad mal-Kummissjoni bħala Executive Officer f’Awwissu 2021.