Il-Kummissjoni

Il-Kummisjoni Ġustizzja u Paċi twaqqfet mill-Arċidjoċesi ta’ Malta fl-1986 mill-isqof ta’ dak iż-żmien Mons. Ġużeppi Mercieca. Is-Sur Abel Giglio nħatar bħala l-ewwel president tal-kummissjoni. Presidenti oħrajn li segwewh jinkludu s-Sur Godfrey Leone Ganado kif ukoll is-Sur Roderick Agius. Mal-medda tas-snin, il-kummissjoni kienet onorata bil-parteċipazjoni u ħidma ta’ diversi membri, bl-għanijiet ewlenin u prinċipali jibqgħu l-istess, jiġifieri li jassistu l-Knisja lokali fl-evanġelizzazzjoni filwaqt li jiġi assigurat li d-dinjità umana, il-paċi, il-ġustizzja u s-solidarjetà jiġu mħarsa fi ħdan is-soċjetà dinamika tal-lum.

Wara waqfa fl-operat tagħha, il-kummissjoni reġgħet ġiet iffurmata fl-2017 mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fejn il-Perit Daniel Darmanin ġie appuntat bħala l-president, flimkien man-nominazzjoni ta’ numru ta’ membri ġodda.  Il-kummissjoni preżenti taħdem fuq ix-xogħol li twettaq mill-kummissjoni fis-snin li għaddew, filwaqt li twieġeb għas-sejħiet u l-ħtiġijiet kurrenti.

Matul is-snin il-kummissjoni ppubblikat diversi kotba, artikli u position papers. Organizzat ukoll seminars u avvenimenti, filwaqt li ta’ spiss tipparteċipa f’diversi fora u laqgħat. Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi hi wkoll membru attiv fi ħdan il-Justice and Peace Europe.


Għanijiet, Oġġettivi, Azzjonijiet

Missjoni

Il-PapaPawlu VI iddeskriva b’mod poetiku l-missjoni tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi bħala “li żżomm għajnejn il-Knisja miftuħa, qalbha sensittiva u jdejha ppreparati għax-xogħol tal-imħabba, proprju il-ħidma li hi msejħa biex twettaq f’din id-dinja” (20 ta’ April 1967, Pawlu VI fil-bidu tal-Kunsill Pontifiċju għall-Ġustizzja u Paċi).

Il-Kummisjoni Ġustizzja u Paċi fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta tħaddan l-għan li tagħmel dan billi tkun ta’ appoġġ għall-Knisja Maltija f’suġġetti relatati mal-ġustizzja soċjali, l-iżvilupp ekonomiku u d-drittijiet tal-bniedem, filwaqt li tippromwovi diversi azzjonijiet f’dawn l-oqsma.

Viżjoni

Il-kummissjoni tħaddan viżjoni ta’ soċjetà fejn it-tisħiħ tal-kwalità tal-ħajja u tal-ġid komuni tal-umanità, jiġu milħuqa kemm b’responsabilità individwali u dik kollettiva.

Fuq kollox, din hi l-viżjoni Nisranija ċċentrata fuq il-bniedem.

Għaliex nagħmlu dan?

Huwa mod ta’ kif irridu nirrispondu għal dak li hemm miktub fil-Kelma ta’ Alla, jiġifieri biex tlibbes lil min hu għeri jew li żżur lill-ħabsin: biex wieħed ikun konxju tar-realtajiet ta’ madwaru u ma jibqax indifferenti għall-għajtiet ta’ dawk imwarrba jew għal karba tad-dinja, għax l-ebda aspett tal-bniedem m’għandu jiġi injorat.

Għax il-Papa Franġisku jgħidilna li “aħna l-istrumenti ta’ Alla li nisimgħu l-fqir”. Proprju dan l-impenn jistedinna:

  • biex inservu ta’ tħabbira profetika ta’ tama, paċi u ġustizzja.
  • biex b’sens ta’ fraternità naħdmu flimkien għall-bini tas-Saltna ta’ Alla, billi nibdew bil-konverżjoni tagħna personali u dik soċjali, ħalli d-dinja tkun id-dar ideali għal kullhadd, u dawk li jgħixu fiha jsibu dak kollu neċessarju.
  • biex il-prinċipji tal-ġid komuni jitpoġġew qabel l-interessi personali,
  • biex jiġu milqugħa u jitħarsu d-drittijiet ta’ min qed ibati, mgħammra b’dinjita’ li ma tittiħidx u li fihom jgħix Kristu.

Membri tal-Kummissjoni

Daniel Darmanin

PRESIDENT

Daniel gradwa bl-unuri mill-Università ta’ Malta fl-2007 fl-arkitettura u ħadem ma’ Architecture Project u d-Dipartiment tal-Kuntratti, qabel ma fetaħ l-uffiċċju tiegħu.  Dejjem kellu għal qalbu l-ġustizzja soċjali u l-iżvilupp sostenibbli, u kompla b’suċċess l-istudji tiegħu permezz ta’ Masters fil-Ġustizzja Soċjali u l-Iżvilupp tal-Komunità mill-Universita ta’ Loyola, Chicago.

Min età żgħira, Daniel kien involut fis-settur tal-volontarjat u serva diversi rwoli fil-komunità, kemm fil-parroċċa u anke fid-djoċesi.  F’Settembru tal-2017, inħatar mill-Arċisqof Charles J. Scicluna bħala l-president tal-Kummissjoni Ġustizja u Paċi. Fl-2018 ġie elett bħala membru fil-kunsill eżekuttiv tal-Konferenza tal-Kummisjonijiet Ewropej għall-Ġustizja u Paċi.

Katrine Camilleri

MEMBRU

Katrine gradwat bħala avukat mill-Università ta’ Malta u hija d-Direttur tas-Servizz tal-Ġiżwiti għar-Reffuġjati (JRS) f’Malta. Katrine hija wkoll waħda mit-tliet rebbieħa tal-premju tad-Dinjità Umana ta’ Ronald Berger. Ingħatat dan l-unur għax-xogħol impekkabbli u l-inizjattivi ġusti tagħha fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dinjità umana, filwaqt li jinkoraġixxu l-paċi u rispett reċiproku fejn nies ta’ twemmin u oriġini differenti jistgħu jgħixu flimkien.

John Paul Cauchi

MEMBRU

John hu minn Wied il-Għajn iżda bħalissa jinsab fi Brisbane, l-Awstralja, fejn qed jistudja għad-dottorat fuq it-tibdil fil-klima, u s-sigurtà tal-ikel u s-saħħa.  Hu speċjalizza fil-qasam tas-saħħa ambjentali filwaqt li għandu sfond mediku u għandu għal qalbu l-ambjent. Bejn ix-xogħol u l-attiviżmu, tiegħu, John jippromwovi b’mod attiv liż-żvilupp sostenibbli, kif ukoll il-bilanċ bejn il-bniedem u d-dinja.

Walance Buttigieg Scicluna

MEMBRU

Walance hu parti kemm mill-komunità tal-lajci fi ħdan is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl (MSSP) ta’ Birkirkara kif ukoll fiċ-Cenacolo Community tal-Youth Fellowship. Għal dawn l-aħħar 15-il sena fforma parti mit-tim missjunarju Living Waters fi ħdan il-Youth Fellowship, fejn iwettqu xogħol ta’ evanġelizzazjoni u żvilupp fl-Etjopja. Walance huwa wkoll membru tal-Fondazzjoni Centesimus Annus pro Pontifice, fejn kien involut fl-iżvilupp ta’ kors dwar l-etika fin-negozju.

Fil-preżent imexxi is-sezzjoni tat-Teżor fi ħdan il-bank MeDirect, kemm f’Malta kif ukoll fil-Belġju. Wettaq ukoll diversi studji relatati mal-impatt tal-investiment, bil-għan li jkun hemm rikonċiljazjoni b’bażi Nisranija bejn id-dinja ekonomika u finanzjarja ma’ dik soċjali.

Maria Cardona

MEMBRU

Maria Cardona gradwat fix-xjenzi naturali mill-Università ta’ Malta fl-2009 u riċentament gradwat b’dottorat fil-Kimika mill-Università ta’ Padova l-Italja.  Presentament hija parti minn tim ta’ Senior Research Officers inkarigati mir-riċerka ġewwa l-MCAST. Maria dejjem kellha għal qalbha ix-xogħol fil-komunità u ilha involuta f’attivitajiet volontarji kemm Malta u barra minn Malta u f’attivitajiet pastorali fuq livell parrokkjali għal diversi snin.   Maria għandha interess f’suġġetti relatati ma’ l-impatt ta’ l-iżviluppi xjentifiċi u teknologiċi fuq is-soċjetà.    

This image has an empty alt attribute; its file name is 13434707_10153743233688741_4961021383056333990_n.jpg

Daniela Debono

MEMBER

Daniela hija Senior Lecturer fl-Unibersita’ ta’ Malta. Hija kienet lecturer ukoll u għamlet riċerka fl-Universita’ ta’ Malmo, fl-Isvezja, fil-European University Institute, ġewwa Firenza/Italja u fl-Universita’ ta’ Sussex, fir-Renju Unit – fejn iffukat fuq temi bħad-detenzjoni u d-deportazzjoni ta’ l-immigranti, tfittix u salvataġġ fil-Mediterran u l-immaniġjar taċ-ċentri ta’ l-ażil fi Sqqallija, Lampedusa u Malta. Fuq livell lokali kienet għamlet ħidma ta’ volontarjat mal-JRS, Caritas, Kopin u ż-Żgħażagħ Ħaddiema Nsara.  

This image has an empty alt attribute; its file name is frmarkcachiasj.jpg

Mark Cachia

EXECUTIVE OFFICER

Mark studja l-Filosofija f’Padova u t-Teoloġija f’Pariġi u Madrid fejn speċjalizza fit- Teoloġija Morali. Huwa ħadem għal diversi snin mal-JRS f’Malta u kien involut f’diversi ħidmiet soċjali kemm f’Malta kif ukoll barra minn Malta. Huwa ingħaqad mal-Kummissjoni bħala Executive Officer f’Awwissu 2021.