Ekonomija għall-Ġid Komuni

Ir-rapport ‘Beyond GDP’

Ma nistgħux niċħdu l-fatt, li, sa qabel faqqgħet il-pandemija tal-Covid-19, Malta kienet qed tesperjenza tkabbir ekonomiku qawwi u titjib fejn jidħol il-Prodott Gross Domestiku (GDP). Tant hu hekk, li sena wara l-oħra, konna qed nisimgħu b’bosta numri sbieħ u statistiċi pożittivi li juru kif Malta għaddejja minn surplus ekonomiku. Minkejja li fit-teorija ekonomika nsibu li GDP għoli normalment jirriżulta fi kwalità ta’ ħajja aħjar, inħoss li dawn in-numri mhux dejjem jirriflettu r-realtà ta’ madwari – spiss nisimgħu b’familji li għaddejjin minn problemi finanzjarji u li mhux ilaħħqu mal-ħajja jew b’Maltin bħali li qed jesperenzaw ħajja sfrenata jew oħrajn li jbatu mis-solitundi, l-ansjetà jew l-esklużjoni soċjali… Kompli aqra »

Il-Knisja tniedi “Beyond GDP” flimkien ma’ EY, Seed Consultancy u APS Bank

Il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi kemm‑il darba saħqet dwar bidla fil‑mudell ekonomiku attwali u l‑ħtieġa li t‑tkabbir ekonomiku ma jitkejjilx biss fuq il‑Prodott Domestiku Gross. Dan għaliex il‑mudell ekonomiku preżenti mhux kapaċi jiggarantixxi rispett sħiħ lejn l‑ambjent u l‑kwalità tal‑ħajja taċ‑ċittadini.

Ispirata mil‑laqgħa internazzjonali “L‑Ekonomija ta’ Franġisku” li qed issir bħalissa f’Assisi, il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi qed tniedi l‑inizjattiva Beyond GDP b’ħidma mal‑fergħat Maltin tal‑Moviment tal‑Fokolari u l‑Fondazzjoni Centesimus Annus Pro Pontifice, flimkien mal‑kumpaniji EY u Seed Consultancy bl‑appoġġ ta’ APS Bank… Kompli aqra »

Il-Messaġġ Profetiku tal-Laudato Si’

Smajnieha tintqal kemm-il darba li l-enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si’, fuq il-ħarsien tad-dar komuni tagħna, iwassal messaġġ profetiku. Dan ifisser li jwassal messaġġ li jqanqal diskussjoni, jisfida mod ta’ ħsieb u jwassal lil individwu u lis-soċjetà in ġenerali biex jagħrblu l-kuxjenza tagħhom.

Waħda mill-punti kontroversjali li qajmet l-enċiklika hi fuq it-tkabbir tal-popolazzjoni, li l-Papa jindirizza f’paragrafu 50. Il-Papa l-ewwel jikkritika t-tendenza fis-soċjetà li meta affaċċjati bis-sitwazzjoni ta’ faqar, minflok ma din tkun indirizzata billi “jaħsbu f’dinja differenti,” l-unika proposta li tkun offruta hi ta’ tnaqqis fir-rata tat-twelid… Kompli aqra »

Jum il-Ħaddiem 2020

Iċ-ċelebrazzjoni ta’ Jum il-Ħaddiem ta’ din is-sena qed isseħħ f’kuntest uniku. Huwa kuntest fejn aktar min qatt qabel, il-kwistjoni tax-xogħol hi tassew relevanti.  F’dawn l-aħħar ġimgħat, l-esperjenza tax-xogħol ta’ ħafna minna nqalbet ta’ taħt fuq. Uħud qed jaħdmu mid-dar, oħrajn ma jistgħux jagħmlu xogħolhom, filwaqt li hemm ukoll min spiċċa bla xogħol.  Imbagħad hemm dawk li s-soċjeta’ sserraħ fuq xogħolhom u li ma’ nistgħux ngħaddu mingħajr l-kontrubizzjoni tagħhom… Kompli aqra »

IL PANDEMIJA TAL CORONAVIRUS: SEJĦA GĦAL SOLIDARJETÀ MA’ DAWK LI HUMA L AKTAR VULNERABBLI

STQARRIJA MINN BOSTA ENTITAJIET TAL‑KNISJA

F’dan iż‑żmien ta’ kriżi, imqabbel minn ħafna ma’ żmien ta’ gwerra, żmien fejn il‑pajjiż qed iwaqqaf kull tip ta’ operat sabiex jipprepara għall‑ġranet li ġejjijn, insejħu lill‑awtoritajiet sabiex jieħdu aktar miżuri konkreti ħalli jassiguraw li dawk in‑nies li qed jgħixu fil‑faqar ma jispiċċawx mingħajr il‑ħtiġijiet bażiċi għal ħajja dinjituża. 

Ninsabu ferm imħassba dwar l‑impatt li l‑imxija tal‑coronavirus ser tħalli fuq dawk li huma l‑aktar vulnerabbli fis‑soċjetà tagħna.  Minkejja li l‑mard ma jiddiskriminax bejn in‑nies fuq bażi finanzjarja, soċjali, ta’ saħħa jew status ta’ immigrazzjoni, m’hemm l‑ebda dubju li l‑effetti ekonomiċi ta’ din l‑epidemija ser jagħmlu dan, u l‑iktar affettwati ser ikunu l‑foqra u dawk l‑aktar emarġinati… Kompli aqra »

L-Ekonomija ta’ Franġisku: Iż-żgħażagħ, patt għall-futur

Fiċ-ċirkustanzi ekonomiċi globali tal-lum, kemm l-ambjent kif ukoll id-dinjità tal-bniedem jinsabu f’riskju, bi tħassib għat-tisħiħ tal-ġenerazzjonijiet preżenti u dawk futuri. Il-mudelli attwali ta’ tkabbir mhumiex kapaċi jiggarantixxu r-rispett għall-ambjent, il-ftuħ għall-ħajja, it-tħassib tal-familji, l-ugwaljanza soċjali u d-dinjità tal-ħaddiema. Dan huwa rifless fit-tagħlim tal-Papa Franġisku, li kkritika bil-qawwa l-istat patoloġiku tal-ekonomija globali billi rrefera għalih bħala “ekonomija li toqtol”.

Fid-dawl ta’ dan, il-laqgħa internazzjonali ‘L-Ekonomija ta’ Franġisku’, se tlaqqa’ liż-żgħażagħ biex jiġu mħeġġa jkunu l-protagonisti għall-bidla tal-mudelli ekonomiċi attwali… Kompli aqra »

Baġit 2020: Naħsbu fil-ġid komuni fit-tul

B’rabta mad‑dokument ta’ qabel il‑Baġit 2020 ‘Sustaining Inclusive Growth’, il‑Kummissjoni Djoċesana Ġustizzja u Paċi laqgħet l‑istedina għall‑konsultazzjoni u għaldaqstant ħejjiet numru ta’ osservazzjonijiet u rakkomandazzjonijiet li qed tippreżenta għal konsiderazzjoni. Ir‑rakkomandazzjonijiet tqassmu fi tliet gruppi li jirriflettu tlieta mill‑miri għall‑iżvilupp sostenibbli tan‑Nazzjonijiet Magħquda għall‑2030 (Sustainable Development Goals ‑ SDGs) tan‑Nazzjonijiet Magħquda. Ta’ min wieħed jinnota li dawn ir‑rakkomandazzjonijiet tfasslu wara eżerċizzju ta’ konsultazzjoni ma’ numru ta’ organizzazzjonijiet li jaħdmu b’mod kontinwu ma’ gruppi differenti fis‑soċjetà fi ħdan il‑Knisja f’Malta… Kompli aqra »

L-identità Kattolika hija l-imħabba – Nirreżistu politika ta’ mibegħda u esklużjoni: Kontronarrativa Kattolika

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, wara li rat żieda fl-appoġġ lejn il movimenti tal-lemin estrem, li wħud minnhom jibbażaw l-argumenti tagħhom fuq il-ħtiega li tiħi protetta ‘l-identita’ Kattolika tagħna’ kif ukoll stqarrijiet riċenti mill-Gwardjan għall-Ġenerazzjonijiet Futuri, li ġġustifikaw is-sejħa tiegħu li jiġu esklużi b’mod partikulari immigranti u Musulmani meta wera x-xewqa tiegħu li jgħix f’pajjiż Kattoliku, thoss il-bżonn li titkellem dwar id-dmir tagħna bħala Kattoliċi li nirreżistu politika ta’ mibegħda u esklużjoni… Kompli aqra »

Inġeddu l-mod ta’ x’nifhmu bi progress

Il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi temmen li l‑prosperità finanzjarja li għaddej bħalissa minnha l‑pajjiż għandha tissarraf fi kwalità ta’ ħajja aħjar għal kulħadd. Fid‑dokument tagħha bil‑proposti għal qabel il‑Baġit 2019, il‑kummissjoni ppreżentat rakkomandazzjonijiet marbuta ma’ ħames oqsma ewlenin: it‑trasport, l‑ambjent, is‑saħħa, l‑akkomodazzjoni affordabbli u l‑migrazzjoni.

Trasport: Huma meħtieġa aktar soluzzjonijiet fit‑tul flok dawk temporanji. Dawn jistgħu jinkludu titjib fl‑infrastruttura tagħna biex tkun tista’ tippermetti li t‑trasport pubbliku, il‑carpooling, il‑mixi u ċ‑ċikliżmu verament ikomplu jsiru alternattivi validi għall‑vetturi privati… Kompli aqra »

Meħtieġa viżjoni ħolistika li twassal għal kwalità ta’ ħajja aħjar

Il‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tqis li l‑Baġit 2018 fih miżuri pożittivi u inkoraġġanti fuq diversi aspetti. Dawn jinkludu il‑proposti dwar: l‑iskema dwar l‑iskart u l‑kontenituri tax‑xorb li għandha tħalli impatt fuq l‑ambjent, it‑trasport kollettiv, il‑vjolenza domestika, u l‑adozzjoni u l‑fostering.

Il‑Kummissjoni tqis ukoll li l‑Baġit jindirizza xi aspetti li jaffetwaw il‑kwalità tal‑ħajja, bħal pereżempju l‑ġurnata addizzjonali ta’ leaveKompli aqra »