Riżorsi

Id-dinjita’

Maħluqin fix-xbieha ta’ Alla, aħna LKOLL ulied Alla.

Nemmnu li kull persuna hija prezzjuża u unika.

Nemmnu li n-nies huma iktar importanti mill-affarijiet.

Għalhekk imsejjħin nirrispettaw u inħobbu lil kull persuna.

Ara l-vidjo li jispjega fil-qosor id-Dinjita’, l-ewwel prinċipju tat-Tagħlim Soċjali tal-Knisja: Kompli aqra »

Għaliex il-COP26 hija importanti għall-Kattoliċi?

Il-konferenza tal-COP26 tnediet min-Nazzjonijiet Uniti bl-intenzjoni li jinġabru l-mexxejja tad-dinja ġewwa Glasgow biex jiddiskutu l-impatt tat-tibdil fil-klima u jieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex tittaffa din il-problema.

Imma l-Kattoliċi għaliex għandhom jimpurtahom minn dan kollu?

Waqt laqgħa li saret fil-Vatikan fil-bidu ta’ Ottubru, il-Papa Franġisku, flimkien ma ftit inqas minn 40 mexxej reliġjuż iehor, iddikjara li: “Il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni mhux se jaħfrulna jekk ma naħtfux din l-opportunita’ biex nipproteġu d-dar komuni tagħna… Kompli aqra »

Prinċipji tat-Tagħlim Soċjali tal-Knisja

It-Tagħlim Soċjali tal-Knisja, kif nafuh illum, jaf il-bidu tiegħu lill-Enċiklika Rerum Novarum li l-Papa Ljun XIII ippublika fl-1891. Dan it-Tagħlim jikkonsisti f’numru ta’ prinċipji, valuri, dokumenti u istruzzjonijiet li, mdawwlin mill-Iskrittura u msejjsa fuq l-għerf tal-mexxejja tal-Knisja u l-Poplu ta’ Alla, joffrulna kumpass morali fuq kif għandna ngħixu l-fidi tagħna fid-dinja ta’ llum.  

Il-fidi tagħna issejħilna biex inħobbu lil Alla u lil proxxmu tagħna f’kull sitwazzjoni, b’attenzjoni partikulari għal min jinsab l-iktar fil-bżonn… Kompli aqra »

Il-ħela ta’ ikel. Dnub soċjali u ambjentali.

Il-ġuħ fid-dinja qed jiżdied; madankollu, huwa stmat li terz ta’ l-ikel kollu jintrema. Kull sena 931 miljun tunnellata ta’ skart ta’ l-ikel jiġi iġġenerat mid-djar, mill-ħwienet u mill-industrija tas-servizzi ta’ l-ikel.

Ejja nnaqqsu l-ħela tal-ikel, mhux biss minħabba r-riżorsi li jintużaw fil-produzzjoni ta’ l-ikel. Imma anke għaliex, kieku l-ħela ta’ l-ikel kien pajjiż, kien ikun it-tielet l-akbar sors ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra

Fil-fatt, l-ikel moħli ma jirrapreżentax biss problema soċjali u umanitarja… Kompli aqra »

L-involviment taż-żgħażagħ akbar fil-komunità milli fil-politika

Stħarriġ li sar juri li ż‑żgħażagħ għandhom iktar probabiltà li jinvolvu ruħhom fuq livell ta’ komunità milli fil‑politika. L‑interess tagħhom fil‑politika jonqos aktar ma jikbru fl‑età. Irriżulta wkoll li t‑tfajliet iħarsu lejn l‑impenn fil‑komunità b’mod pożittiv u jipparteċipaw f’inizjattivi u attivitajiet komunitarji aktar mill‑ġuvintur.Ir‑riċerka saret minn DISCERN, l‑istitut għar‑riċerka dwar is‑sinjali taż‑żminijiet, fost 498 żagħżugħ u żagħżugħa bejn is‑16 u l‑25 sena. Din hija parti minn proġett tal‑Malta Catholic Youth Network (MCYN) u l‑Kummissjoni Ġustizzja u Paċi sabiex jifhmu aħjar l‑attitudnijiet taż‑żgħażagħ fis‑soċjetà… Kompli aqra »

Is-Sempliċità: ċ-ċavetta sabiex il-familja tifjorixxi u s-soċjetà tissaħħaħ

F’dan il-jum iddedikat għall-familja, jixraq illi niefqu u nirriflettu ftit fuq l-importanza tal-familja, u l-funzjoni tagħha fi ħdan is-soċjetà.  Hu permezz tal-familja li persuna titgħallem x’inhuma r-rispett, il-ġustizzja, id-djalogu u l-imħabba u kif dawn huma neċessarji sabiex inkunu nistgħu ngħixu f’armonija lkoll flimkien.  Jekk nagħrfu nerfgħu r-responsabilitajiet tagħna, billi nkunu solidali “fl-affarjiet iż-żgħar”, jissaħħaħ iċ-ċans li dan jissarraf ukoll “f’affarjiet kbar”.  B’hekk il-kontribuzzjoni tal-familja hi waħda ta’ bżonn essenzjali biex ikollna “soċjetà aktar umana” (C. Kissling).

Il-familja hi l-post fejn kull persuna tiskopri l-kapaċitajiet tagħha; issib is-sostenn meħtieġ biex taffaċja l-biżgħat, d-dubji u d-djufijiet; tirrikonoxxi u tapprezza l-importanza tar-responsabilità soċjali filwaqt li tagħraf il-bżonn li naċċettaw lilna nfusna kif ukoll li ningħataw għal ħaddieħor b’ġenerożità.  Dawn l-elementi huma importanti, hekk kif il-kwotidjanetà’ tagħhom jgħinu biex jonġruna fil-mod kif aħna bħala adulti, u allura l-bażi  tal-formazzjoni tas-soċjeta’ futura (Familiaris consortio, par… Kompli aqra »

L-ilma u l-iżvilupp integrali tal-bniedem; l-għajta tal-fqir u tad-Dinja

“Għandi l-għatx”.  Hekk lissen Ġesu’ minn fuq is-salib. “Kull min għandu l-għatx ħa jiġi għandi u jixrob” (Jn 7:37). Dan il-kliem ta’ Ġesu’ jixhed għall-fatt li l-ilma huwa element essenzjali sabiex il-bniedem jibqa’ jgħix u b’mod san.  Id-definizzjoni tal-ħajja nnifisha tiddependi fuq l-ilma.  L-astronomi jfittxu għall-sinjali ta’ l-ilma sabiex jevalwaw il-possibilta’ tal-ħajja fuq pjaneti oħra.  Aqua fons vitae (id-dokument ippublikat riċentament mil-Vatikan) jiddefinixxi tlett dimensjonijiet relatati ma’ l-ilma u kif dan jiġi immaniġjat: l-ilma għall-użu tal-bniedem, l-ilma għall-attivitajiet tal-bniedem u l-ilma bħala spazju… Kompli aqra »

L-Ilma – Sors ta’ ħajja u element essenzjali għall-iżvilupp integrali tal-bniedem.

Meta wieħed jgħix fuq gżira f’nofs il-Mediterran, bħalna il-Maltin, il-probabilta’ hi li jispiċċa jieħu l-ilma for granted.  Ninsabu mdawrin bl-ilma minn kull direzzjoni.  Huwa ferm faċli li tiftaħ il-vit u ssib ilma tajjeb għax-xorb.  Huwa ħafna diffiċli timmaġina li madwar id-dinja  hawn madwar żewġ biljun ruħ li m’għandhomx aċċess għal ilma li hu nadif u tajjeb għax-xorb.  Minkejja li l-ilma jifforma proporzjon kbir tal-wiċċ tad-dinja fil-forma ta’ oċeani u ibħra, huwa biss madwar 1.2% ta’ dan kollu li hu aċċessibli bħala ilma ħelu min lagi, għadajjar jew xmajjar.  Madankollu, l-aċċess għal dan l-ilma mhux imqassam b’mod ekwu u ħafna mid-drabi l-ilma ma jkunx tajjeb għax-xorb minħabba tniġġis u kontaminazzjonijiet oħra.  Proċessi industrijali waslu wkoll għal żieda fid-domanda tal-ilma ħelu.  L-ilma huwa ġid komuni u dritt fundamentali tal-bniedem, però hemm diversi drabi fejn dan id-dritt ma jiġix rispettat.  Dokument maħruġ mill-Vatikan bl-isem Aqua fons vitae (L-ilma hu sors ta’ ħajja) jesplora dan l-aspett fundamentali tal-ilma għall-promozzjoni tad-dinjita’ umana u l-integrita’ tal-iżvilupp tal-bniedem.  L-immaniġjar tad-diversi sorsi tal-ilma jista’ jsib ispirazzjoni mit-Tagħlim Soċjali tal-Knisja, speċjalmet fir-rigward ta’ temi b’relazzjoni mad-dinjita’ tal-bniedem, s-solidarjeta’, il-ġustizzja, id-destinazzjoni universali tal-ġid, is-sussidarjetà, il-ġid komuni, l-ekoloġija integrali, l-iżvilupp integrali tal-bniedem, kif ukoll l-għażla preferenzjali favur il-fqir.  L-ilma jirrapreżżenta qasam li jippermettilna nwettqu fil-prattika prinċipji evanġeliċi favur il-ġid tal-umanita’… Kompli aqra »

Ieqaf, Ammira & Isma’

[1]Stop, look and listen.

See how wonderful it is.

But don’t think just yet.

For thoughts can be beautiful pathways,

But they can also make you forget.

Be still, look, and listen.

Even a mind must rest to create its best.

So, do not worry, dear heart, head, and hands,

You will have your season to work and to play… Kompli aqra »